Opodatkowanie sprzedaży działek nabytych do majątku osobistego podatnika rodzi wątpliwości nie tylko w podatku od towarów i usług, lecz także w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sprawie, którą rozpoznał Naczelny Sąd Administracyjny, podatnik wskazał, że wspólnie z żoną oraz synem i jego małżonką kupili niezbudowaną nieruchomość rolną. W 2006 r. skarżący nabyli od syna i jego żony cały ich udział w tej działce. W kolejnym roku podzielili ją na 15 działek i sprzedali. Wcześniej podjęli działania, które doprowadziły do wydzielenia gruntu oraz wytyczenia drogi.

Publikowali również ogłoszenia w prasie lokalnej i oferowali sprzedaż działek budowlanych. W gminie nie było bowiem uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego.

Problem polegał na tym, czy przychód ze sprzedaży działek należało zakwalifikować jako przychód z działalności gospodarczej. Skarżący uważali, że nie można zaliczyć do tego źródła, ponieważ nie prowadzili działalności, nie zarejestrowali jej, a działki nabyli z zamiarem wykorzystania do celów rekreacyjnych.

Osoby sprzedające działki powinny prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Sąd orzekł, że rację w sporze mają organy podatkowe. Wyjaśnił, że zastosowanie w sprawie ma definicja działalności gospodarczej określona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5a pkt 6 tej ustawy działalność gospodarcza to działalność zarobkowa, prowadzona we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego działalność podatników spełniała wymogi wynikające z tego przepisu. Nie ma znaczenia, jaki zamiar mieli podatnicy przy nabyciu działek. Dla oceny, czy działalność ma charakter działalności gospodarczej, nie ma znaczenia również wpis w ewidencji działalności gospodarczej.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego na zorganizowany charakter działalności podatników wskazują: wydzielenie, wyznaczenie drogi dojazdowej, a także ogłoszenia prasowe. Sąd podkreślił, że istotne są obiektywne okoliczności, a nie przeświadczenie skarżących, że nie prowadzą działalności.

W konsekwencji przychód ze sprzedaży działek podlega opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarczej. Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 2 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 1549/10.