Tak orzekł wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie C-280/10 (Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna).

Trybunał podkreślił, że prawo do odliczenia stanowi integralną część systemu VAT i nie podlega ograniczeniu.

Przypomniał, że prawo to istnieje też w związku z określonymi transakcjami dokonanymi przed zarejestrowaniem spółki w rejestrze przedsiębiorców. Polskie przepisy ustawy o VAT są w tym zakresie niezgodne w prawem UE. Mimo że fakturę wystawiono na podmiot nieistniejący, tj. wspólników (przed zarejestrowaniem spółki osobowej), to jednak nastąpiło to z zamiarem wykorzystywania nabytych składników majątkowych do celów działalności gospodarczej. Utworzenie później przez nabywców podmiotu gospodarczego (spółki jawnej) i zarejestrowanie go w charakterze podatnika, przesądza o tym, że nabywcy działali w charakterze podatników w rozumieniu dyrektywy VAT.

W konsekwencji spółka jawna miała prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonanych przez wspólników przed jej powstaniem i rejestracją jako podmiotu prawa.

ORZECZNICTWO

Wyrok TS UE z 1 marca 2012 r. w sprawie C-280/10.