Skarżąca spółka tworzyła podatkową grupę kapitałową, o której mowa w art. 1a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn.zm.). Dzięki utworzeniu takiej grupy spółki mogą świadczyć sobie usługi oraz sprzedawać towary po cenach innych niż rynkowe, co jest korzystne podatkowo. Minister finansów w zaskarżonej interpretacji indywidualnej uznał jednak, że mimo przywilejów wynikających z ustawy o CIT organy podatkowe będą mogły zastosować sankcję w postaci oszacowania obrotu spółki w VAT, zgodnie z art. 32 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn.zm.). Celem tego przepisu jest jednak przeciwdziałanie uchylaniu się od opodatkowania. Zdaniem skarżącej spółki, sytuacja ta jej nie dotyczyła, ponieważ na ustalanie cen innych niż rynkowe pozwalają podatkowym grupom kapitałowym przepisy o CIT.

Firmy korzystają ze specjalnej ochrony przed organami podatkowymi

Sąd przyznał rację spółce. Orzekł, że organy podatkowe nie mają prawa szacować obrotu w VAT spółkom tworzącym podatkowe grupy kapitałowe. Jak wyjaśniała sędzia Małgorzata Długosz-Szyjko, spółka wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej, która nabywa uprawnienia zawierania transakcji na zasadach innych niż rynkowe na podstawie przepisów ustawy o CIT, nie może być uznana w VAT za uchylającą się od opodatkowania. Taki cel miało wdrożenie art. 80 dyrektywy 112 do polskiego porządku prawnego, którego odzwierciedleniem jest art. 32 ustawy o VAT. Zdaniem WSA, nie można nakładać sankcji (szacowania obrotu) na spółkę.

Wyjaśnijmy, że w wyniku szacowania doszłoby do podwyższenia obrotu, a w konsekwencji spółka musiałaby odprowadzić wyższy VAT i w praktyce częściowo go ponieść bez możliwości odliczenia.

Spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych są chronione przed konsekwencjami fiskalnymi w przypadku stosowania cen odbiegających od rynkowych.

Sąd zwrócił uwagę, że w podobnej sprawie wypowiedział się NSA (wyrok z 28 listopada 2011 r., sygn. akt I FSK 155/11). Orzekł on, że zastosowanie art. 32 ustawy o VAT w stosunku do podmiotów wchodzących w skład podatkowych grup kapitałowych spowodowałoby sytuację, w której nie miałyby one możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z art. 1 ustawy o CIT w powiązaniu z art. 11 ust. 8 ustawy o CIT. Przepisy te dają podatnikom ochronę przed sankcją w przypadku gdyby zastosowane przez nich ceny odbiegały od rynkowych. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok z 22 lutego 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1436/11