W sprawie, którą zajął się sąd, naczelnik urzędu skarbowego prowadził postępowanie egzekucyjne przeciwko podatnikowi na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez wierzyciela – wójta gminy. Tytuły te obejmowały należność za nieuiszczony podatek od środków transportowych.

Podatnik wystosował pismo do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) w sprawie rozpatrzenia tytułów wykonawczych. SKO zwróciło się do skarżącego o sprecyzowanie, czy pismo jest zażaleniem na tytuły wykonawcze i na sposób prowadzenia egzekucji, czy też jest to zażalenie na postanowienie wójta gminy. Podatnik poinformował, że tak naprawdę domaga się wycofania tytułów wykonawczych z urzędu skarbowego, którego te tytuły dotyczą. SKO stwierdziło niedopuszczalność złożenia pisma, które prawdopodobnie miało być zażaleniem na tytuły wykonawcze.

Potwierdził to również wojewódzki sąd administracyjny, do którego skargę złożył podatnik. Według sądu tytuł wykonawczy jest dokumentem urzędowym warunkującym wszczęcie egzekucji. Z kolei wystawienie tego tytułu wykonawczego jest czynnością wierzyciela o charakterze materialno-technicznym. Nie jest natomiast postanowieniem organu egzekucyjnego. Oznacza to, że nie występuje tu przedmiot zaskarżenia.

Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych lub odmowy uchylenia tych czynności służy zażalenie

Tym samym według sądu środkiem obrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym są zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej, a nie wniosek o wycofanie tytułów wykonawczych. Organy prawidłowo oceniły, że pismo z taką prośbą jest niedopuszczalne. Naczelny Sąd Administracyjny również podzielił te argumenty.

W stosunku do organów egzekucyjnych będących organami samorządu terytorialnego nadzór nad egzekucją należności pieniężnych sprawuje samorządowe kolegium odwoławcze.

Sędzia Grzegorz Krzymień podkreślił, że organy podatkowe nie mogą być doradcą podatnika i wskazywać mu, jakich środków prawnych powinien on użyć. Byłoby to przeciwstawne do funkcji organów podatkowych, jakie związane są z rozstrzygnięciami władczymi. Jeśli intencją podatnika było, aby SKO wpłynęło na wójta, żeby ten wycofał tytuły wykonawcze, to w takiej sytuacji organ podatkowy nie dysponuje żadnym środkiem prawnym.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 17 lutego 2012 r. sygn. akt II FSK 1097/10.