Skarżący zaciągnął kredyt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rozwinięcie hodowli trzody chlewnej. Nie był jednak w stanie wywiązać się z obowiązków kredytowych. W grudniu 2009 r. Agencja umorzyła więc w całości zobowiązanie na podstawie art. 28 ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2008 r. nr 98, poz. 634 z późn. zm.). Na umorzenie zgodził się również minister finansów. Skarżący chciał jednak wiedzieć, czy umorzony kredyt jest przychodem oraz czy jest to przychód z nieodpłatnych świadczeń i jako umorzony przez agencję rządową korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Sąd wyjaśnił, że umorzenie kredytu wraz z odsetkami powoduje powstanie przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. Dodał, że otrzymanie nieodpłatnego świadczenia przez podatnika może być konsekwencją zarówno działania, jak i zaniechania osoby trzeciej. WSA orzekł więc, że umorzenie kredytu (jako czynność prawna wierzyciela polegająca na celowym zaniechaniu ściągnięcia wierzytelności) oraz odsetek (jako świadczenia wierzyciela wyrażającego się w możliwości bezpłatnego korzystania z kapitału) stanowi dla kredytobiorcy przychód z nieodpłatnego świadczenia. Sąd nie odniósł się jednak do tego, czy skarżący będzie zwolniony z podatku. Musi to rozstrzygnąć najpierw minister finansów.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Poznaniu z 19 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Po 801/11