Podatnik chciał wiedzieć, jaką stawką VAT powinna być opodatkowana usługa budowlana polegająca na instalacji wodomierzy lub ciepłomierzy. Podpisywał on umowy (m.in. ze spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami mieszkaniowymi) na wykonanie usług budowlanych poprzez wymianę (instalację) wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych. Montaż z reguły wymaga przeprowadzenia też prac dodatkowych.

Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, co decyduje o tym, że prace w budynku należy uznać za remont lub konserwację. Rozróżnienie to ma decydujące znaczenie dla określenia stawki VAT.

Mirosław Siwiński, doradca podatkowy z Kancelarii Prawnej Witold Modzelewski, wyjaśnia, że od 1 kwietnia 2011 r. obowiązuje przepis par. 7 ust. 1 – 3 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim stawkę 8 proc. należy stosować w przypadku konserwacji niebędącej remontem, a korzystającej z tej stawki na podstawie art. 146a pkt 1 – 2 w zw. z art. 41 ust. 2 oraz ust. 12 – 12c ustawy o VAT. Jednocześnie – dodaje ekspert – przepis nakazuje opodatkować konserwację stawką 23 proc., jeżeli wartość towaru jest większa niż wartość usługi.

O tym, czy podatnik przeprowadził remont, czy konserwację budynku, decydują przepisy prawa budowlanego

– Stosując ten przepis, minister finansów w wydawanych interpretacjach twierdzi, że za konserwację uznaje się także takie czynności, jak wymiana okien, wodomierzy i innych tego typu towarów, mimo że większość podatników stosuje do tych usług stawkę 8 proc. – wyjaśnia Mirosław Siwiński.

W omawianym wyroku WSA zgodził się z wnioskiem podatnika, że do odróżnienia remontu (opodatkowanego stawką 8 proc. niezależnie od wartości towaru) i konserwacji należy stosować przepisy prawa budowlanego, a nie jak to uczynił minister, definicje słownikowe.

Sąd nie wypowiedział się w uzasadnieniu ustnym o stawce VAT dla usługi instalacji i wymiany wodomierzy, ale jak wskazuje nasz rozmówca, właśnie z prawa budowlanego wynika, że takie prace są remontem. Konserwacja polega bowiem wyłącznie na utrzymywaniu urządzeń w sprawności, a nie przywracaniu do stanu pierwotnego. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Poznaniu z 16 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Po 806/11.