W sprawie, jaką zajął się sąd, organ podatkowy wydał decyzję o wysokości nadpłaty w PIT z tytułu otrzymanego odszkodowania za wypadek przy pracy. Do decyzji tej organ został zobowiązany prawomocnym wyrokiem sądu. Organ wydając decyzję nie określił jednak oprocentowania nadpłaconego przez podatnika PIT. W związku z tym podatnik wystąpił o uzupełnienie powyższej decyzji poprzez wskazanie, że należą mu się również odsetki od kwoty głównej, powstałe od dnia pobrania przez płatnika podatku nienależnego.

Naczelnik urzędu skarbowego uznał, że uzupełnienie decyzji może dotyczyć jedynie rozstrzygnięcia i pouczenia.

Podatnik skierował sprawę ponownie do sądu, ponieważ zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej w przypadku powstania nadpłaty przysługuje również jej oprocentowanie.

14 proc. wynoszą odsetki od zaległości podatkowych

Zarówno sąd I instancji, jak i NSA potwierdziły rację podatnika. W ocenie sądów organ podatkowy, stwierdzając nadpłatę, ma obowiązek orzec o jej oprocentowaniu i to niezależnie od tego, czy podatnik we wniosku o stwierdzenie nadpłaty zawarł również wniosek o oprocentowanie tej nadpłaty. Tym samym organ podatkowy, stwierdzając nadpłatę, powinien również orzec o jej oprocentowaniu. Może to uczynić albo w decyzji o stwierdzenie nadpłaty, albo w oddzielnej decyzji.

Sędzia Stefan Babiarz podkreślił, że jeśli organ nie rozstrzygnie tego w decyzji, to pozbawia podatnika możliwości dochodzenia swych praw. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 listopada 2011 r. sygn. akt II FSK 833/10