W sprawie, jaką zajął się NSA, podatnik wystąpił o interpretację podatkową. Minister finansów uznał, że sprzedaż działek, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego są zakwalifikowane jako budowlane, podlega VAT. Dla podatnika ta interpretacja była niekorzystna, gdyż jako rolnik ryczałtowy był zwolniony z podatku od towarów i usług.

Podatnik złożył więc skargę, której nie uwzględnił ani sąd pierwszej instancji, ani NSA. NSA powołał się na tezy wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 września 2011 r. (sprawy C-180/10 i C-181/10), który dotyczył interpretacji polskich przepisów o VAT w zakresie opodatkowania sprzedaży działek przez rolników.

NSA orzekł, że rolnik już w momencie zakupu działek wiedział, że zmieni się ich przeznaczenie z rolnych na budowlane (znane były mu zmiany planów zagospodarowania). Sąd podkreślił, że rolnik ryczałtowy prowadzi działalność rolniczą związaną ze sprzedażą płodów, ale nie oznacza to, że nie może prowadzić innego rodzaju działalności gospodarczej. A taką działalność będzie faktycznie wykonywał, sprzedając działki budowlane.

Sędzia Maria Dożynkiewicz dodała, że w takich sprawach istotny jest cel, z jakim działki zostały nabyte. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 listopada 2011 r. sygn. akt I FSK 1659/11