W sprawie podatniczka zwróciła się z wnioskiem o umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn. W uzasadnieniu podkreśliła, że sprawowała opiekę wraz z matką nad spadkodawcą.

Naczelnik urzędu skarbowego, do którego podatniczka skierowała wniosek zwrócił się z pismem do prezydenta miasta o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej powstałej w związku z nabyciem spadku po zmarłym krewnym. Prezydent miasta nie wyraził zgody na umorzenie i uzasadnił to brakiem ważnego interesu podatnika oraz brakiem ważnego interesu publicznego.

3,16 mln zł kwoty, który umorzyły gminy w I półroczu 2011 r. z tytułu podatku od spadków i darowizn

Podatniczka próbowała dochodzić przyznania jej ulgi na drodze sądowej. Wojewódzki sąd administracyjny nie uwzględnił jednak jej argumentów. Według sądu z przepisów o dochodach jednostek terytorialnych w powiązaniu z przepisami Ordynacji podatkowej, wynika, że organ podatkowy pierwszej instancji musi zwrócić się do samorządu terytorialnego o zajęcie stanowiska.

Z argumentami skarżącej nie zgodził się również NSA, który rozpoznał skargę kasacyjną podatniczki. W ocenie sądu uprawnienia do udzielania ulg w spłacie podatków stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego mogą być realizowane przez organy podatkowe z uwzględnieniem stanowiska organu jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że brak zgody tego organu wyłącza możliwość pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o udzielenie ulgi. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 9 listopada 2011 r. sygn. akt II FSK 868/10