Rozpatrywana sprawa dotyczyła sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę zagrodową. Organ podatkowy powołał biegłego, który porównał transakcje w okolicy. Na tej podstawie określił wartość sprzedawanych działek i podstawę opodatkowania PCC.

Podatnik nie zgodził się z tym i skierował sprawę do sądu. Według niego wyceny dokonano bez uwzględnienia transakcji dokonywanych w miejscowości, w której znajduje się działka. Biegły skupił się na nieruchomościach położonych 10 km dalej.

Przed NSA podatnik sprawę wygrał. Sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka podkreśliła, że niedopuszczalne jest, aby organy podatkowe szacowały wartość nieruchomości na podstawie opinii biegłego. Mogą to zrobić jedynie z uwzględnieniem tej opinii.

Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 875/10.