Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 233 par. 1 pkt 2 lit. a) Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) organ odwoławczy (zazwyczaj izba skarbowa – przyp. red.) wydaje decyzję, w której uchyla decyzję organu pierwszej instancji (zazwyczaj urzędu skarbowego – przyp. red.) w całości lub w części – i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub uchylając tę decyzję – umarza postępowanie w sprawie.

WSA wyjaśnił, że decyzję o uchyleniu i umorzeniu postępowania organ podatkowy wydaje, pod warunkiem że postępowanie było bezprzedmiotowe. Natomiast, gdy organ I instancji popełnił błędy w wydanej decyzji, organ odwoławczy nie może wydać decyzji o umorzeniu. Zastosowanie ma wtedy art. 233 par. 2 Ordynacji podatkowej. Stanowi on, że organ odwoławczy może uchylić w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Poznaniu z 18 października 2011 r., sygn. akt I SA/Po 357/11