Wystarczy, by obdarowany faktycznie korzystał z tych pieniędzy. Dlatego przelanie pieniędzy na rachunek funduszu inwestycyjnego, którego uczestnikiem jest obdarowany, spełnia warunki do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z przepisami są dwa warunki skorzystania ze zwolnienia. Nabycie musi być zgłoszone do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Musi to być udokumentowane dowodem przekazania tych pieniędzy na rachunek bankowy nabywcy lub na rachunek prowadzony przez SKOK lub przekazem pocztowym.

Organ podatkowy uznał, że rachunek posiadany przez obdarowanego w funduszu inwestycyjnym nie jest rachunkiem bankowym. Nie zgodził się z tym obdarowany i złożył skargę do sądu. Według niego potwierdzenie przekazania środków pieniężnych na indywidualny rachunek prowadzony przez fundusz powinno być uznane za równoznaczne z potwierdzeniem przekazania ich na rachunek bankowy.

NSA przyznał rację podatnikowi.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 880/10.