Sąd wyjaśnił, że usługi wykonywane przez skarżącą nie mieszczą się w katalogu czynności, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Montaż stałej zabudowy wnękowej i kuchennej podlegał obniżonej stawce VAT jedynie do 31 grudnia 2010 r., na podstawie par. 37 rozporządzenia ministra finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności te należało uznać za roboty budowlano-montażowe. Od początku 2011 r. przepisy się zmieniły.

Sąd wyjaśnił, że zgodnie z par. 7 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 22 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 246, poz. 1649) obowiązującego od 1 stycznia do 5 kwietnia 2011 r. oraz zgodnie z par. 7 ust.1 rozporządzenia z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392), który obowiązuje od 6 kwietnia 2011 r., 8-proc. stawkę podatku stosuje się m.in. do robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego. Do robót takich należy zaliczyć roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Sąd wyjaśnił, że od 1 stycznia 2011 r. zakres stosowania obniżonej stawki VAT został zawężony. Roboty budowlano-montażowe dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego są więc opodatkowane stawką 23-proc. VAT. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 29 września 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 1305/11.