Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu rozpatrywał sprawę ze skargi podatnika, któremu sąd rejonowy przyznał prawo do spadku (stwierdził nabycie spadku). Przedmiotem spadku była nieruchomość położona poza granicami Polski, na Ukrainie. Spadkodawcą była matka skarżącego, która miała obywatelstwo ukraińskie i stale zamieszkiwała na terytorium Ukrainy. Sąd powszechny na postanowieniu pouczył spadkobiercę, że powinien zgłosić fakt nabycia spadku w ukraińskim urzędzie skarbowym, co następnie spadkobierca uczynił.

Tymczasem polski urząd skarbowy wezwał podatnika do wyjaśnienia, dlaczego nie złożył zeznania i nie rozliczył podatku od spadków i darowizn. Co więcej, organ podatkowy wystąpił do sądu rejonowego o wyjaśnienie, dlaczego udzielił niepoprawnego pouczenia. Sąd przyznał się do pomyłki.

Naczelnik urzędu skarbowego wszczął jednak postępowanie w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn, wezwał podatnika do złożenia wyjaśnień i oświadczeń, potrzebnych do skorzystania z ulgi mieszkaniowej przy spadku. Skarżący określił więc wartość odziedziczonej nieruchomości. Organ podatkowy ustalił następnie zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn w wysokości prawie 40 tys. zł. Za podstawę opodatkowania urząd skarbowy przyjął wartość rzeczy podaną przez podatnika.

Skarżący złożył odwołanie, a dyrektor izby skarbowej wezwał go do przedłożenia dokumentów potwierdzających złożenie zeznania na Ukrainie. Dyrektor wziął pod uwagę część długów pomniejszających wartość spadku oraz oświadczenie skarżącego o spełnieniu warunków do ulgi mieszkaniowej i określił zobowiązanie w wysokości ok. 27 tys. zł.

Podatnik złożył skargę do sądu, w której twierdził, że doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego. Tak wynikało bowiem z pouczenia naczelnika urzędu skarbowego.

Sąd orzekł, że w sprawie nie doszło do przedawnienia. Wskazał, że naczelnik błędnie pouczył podatnika, ale podatnik nie może z tego powodu wyciągać dla siebie korzystnych wniosków oraz twierdzić, że doszło do przedawnienia.

WSA wyjaśnił też, że błędne pouczenie ze strony sądu powszechnego nie skutkuje powstaniem innej sytuacji prawnej skarżącego oraz nie ma wpływu na zmianę miejsca opodatkowania i nie zwalnia z ustawowo określonych obowiązków podatkowych. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT I SA/Wr 1206/11