Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że w przypadku ponownego wystąpienia przez spółkę o rozstrzygnięcie przez ministra finansów kwestii prawnej, którą minister już raz rozwiązał, zastosowanie ma art. 165a par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Innymi słowy organ podatkowy powinien odmówić wydania interpretacji.

Zgodnie z powyższym przepisem, gdy żądanie zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Zdaniem sądu, przepis ten należy stosować również do wniosku o wydanie interpretacji, w sytuacji gdy minister finansów już raz wydał interpretację temu samemu podatnikowi, w takim samym stanie faktycznym.

Sąd wyjaśnił też, że w sytuacji gdy podatnik nie zgadza się z wydaną interpretacją indywidualną, może skorzystać z drogi odwoławczej. Przysługuje mu prawo do wniesienia wniosku o usunięcie naruszenia prawa, a następnie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jeśli termin na wniesienie wniosku minął, podatnik może złożyć wniosek o przywrócenie terminu.

Postępowanie skarżącej spółki, która wystąpiła o wydanie drugiej interpretacji w tej samej sprawie, było więc nieprawidłowe. Nieprawidłowe było też postępowanie ministra, który ponownie rozstrzygnął problem przedstawiony przez spółkę, zamiast odmówić wydania interpretacji. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 577/11