WSA w Olsztynie przypomniał, że podatnicy mogą złożyć korekty deklaracji, ale nie w każdej sytuacji. Korektę można złożyć m.in. w przypadku zobowiązań w podatku dochodowym od osób fizycznych, które podatnik wykazuje w zeznaniach PIT. A zatem gdy wykazał np. błędną kwotę kosztów uzyskania przychodów, może w korekcie naprawić ten błąd. Jak orzekł sąd, z prawa takiego nie może jednak skorzystać podatnik, wobec którego urząd skarbowy wszczął postępowanie w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów. Po wszczęciu takiego postępowania złożenie korekty zeznania podatkowego będzie nieskuteczne, mimo że nie ma przepisu, który wykluczałby taką możliwość.

Sąd nie zgodził się z argumentami skarżącej, która powoływała się na literalne brzmienie art. 81 i 81b Ordynacji podatkowej. WSA wyjaśnił, że przepisy te przewidują uprawnienie do złożenia korekty deklaracji.

Odnoszą się jednak do takich zobowiązań podatkowych, które zgodnie z art. 21 par. 1 pkt 1 Ordynacji powstają z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie zobowiązania. W art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o PIT określono przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Zobowiązanie z tytułu takich przychodów powstaje z chwilą doręczenia decyzji ustalającej jego wysokość.

Sąd wskazał, że należy rozróżnić dochody opodatkowane, które ustala się w postępowaniu w sprawie nieujawnionych źródeł, oraz dochody zadeklarowane przez podatnika. W postępowaniu o nieujawnione źródła organ podatkowy nie weryfikuje zobowiązania zadeklarowanego.

Biorąc powyższe regulacje pod uwagę, sąd dokonał wykładni celowościowej i funkcjonalnej przepisów dotyczących możliwości złożenia korekty deklaracji. Uznał, że nie odnoszą się one do zobowiązań ustalonych przez organ podatkowy w postępowaniu w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów.

WSA nie zgodził się z twierdzeniami pełnomocnika skarżącej, że podatnik, który nie zadeklarował wszystkich przychodów z prowadzonej działalności, a organy podatkowe nie wykryły tego faktu, nie miał możliwości ujawnienia przychodów. Sąd nie zgodził się też z wyjaśnieniem, że dopiero po wszczęciu postępowania o nieujawnione źródła podatnik może ujawnić przychód w korekcie zeznania podatkowego. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT I SA/Ol 457/11