W przypadku przejęcia spółki jej następca prawny ma prawo do dokonania korekty składanych przez nią deklaracji podatkowych. Wynika to z art. 93 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że osoba prawna powstała w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach podatkowych prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Przepis ten stosuje się także do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej.

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że korektę należy składać w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby spółki, która zapłaciła podatek. W mojej opinii jest to stanowisko nieprawidłowe. Skoro następca prawny spółki przejętej nabywa wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, to nie można twierdzić, że właściwym urzędem skarbowym dla złożenia korekty deklaracji jest urząd właściwy dla miejsca siedziby nieistniejącej już spółki. Ponadto zgodnie z art. 18b Ordynacji podatkowej, jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń.

Nie znajduje także uzasadnienia stanowisko organów podatkowych, że w korekcie deklaracji oraz wszelkiego rodzaju pismach i wnioskach podatnik powinien posługiwać się nazwą i numerem NIP przejętej spółki – podmiot ten bowiem zakończył swój byt prawny z chwilą przejęcia, a jego NIP wygasł z mocy prawa.

Poprawne jest natomiast twierdzenie, że to następca prawny przejętej spółki powinien złożyć korektę deklaracji podatkowej i wniosek o stwierdzenie nadpłaty w swoim (właściwym dla swojej siedziby) urzędzie skarbowym, posługując się swoją nazwą oraz numerem NIP.