Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekł, że obrót produktami leczniczymi korzysta z preferencji podatkowej polegającej na zastosowaniu niższej stawki VAT (obecnie 8 proc.). Warunkiem jest jednak wpisanie produktu do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju, o którym mowa w przepisach prawa farmaceutycznego.

W omawianej sprawie organy podatkowe ustaliły, że towary będące przedmiotem dokonywanych przez spółkę dostaw nie zostały ujęte w urzędowym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiącym załącznik do obwieszczenia prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Zdaniem organu kontroli skarbowej dostawa powyższych produktów leczniczych i surowców leczniczych jest opodatkowana stawką 22 proc. VAT (sprawa dotyczyła stanu prawnego z 2006 r., obecnie 23 proc.).

Zdaniem sądu stawka 7 proc. (obecnie 8 proc.) miała zastosowanie do towarów i usług wymienionych m.in. w załączniku nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). W pozycji 79 załącznika zostały wymienione produkty lecznicze oznaczone symbolem PKWiU ex 24.4, wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w przepisach prawa farmaceutycznego. Zdaniem sądu spółka musi spełnić obie przesłanki, aby opodatkować produkty lecznicze preferencyjną stawką VAT. Skoro nie spełniła warunku wpisania do rejestru, to nie może skorzystać z opodatkowania niższą stawką. Musi zapłacić od dostawy towarów 22-proc. (obecnie 23 proc.) podatek od towarów i usług.

Wyjaśnijmy, że w obecnym stanie prawnym niższą stawką są objęte wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w Polsce, zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego, zakwalifikowane do grupowania PKWiU Ex 21 (zmieniła się klasyfikacja). Obecnie niższa 8-proc. stawka ma zastosowanie do towarów i usług wymienionych m.in. w załączniku nr 3 do ustawy o VAT. W pozycji 88 tego załącznika zostały wymienione podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne – wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego.

Natomiast w poz. 89 wyszczególniono produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską (bez względu na symbol PKWiU).

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Bk 248/11.

8 proc. wynosi obecnie stawka podatku od towarów i usług na leki