Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, że zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) o interpretację indywidualną do ministra finansów może wystąpić jedynie podmiot, który jest zainteresowany jej wydaniem.

Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji może więc wnioskować wyłącznie o określenie własnej sytuacji prawnopodatkowej, a nie sytuacji prawnopodatkowej innych podmiotów, w tym podmiotów związanych z wnioskodawcą, np. kontrahentów.

Sąd wyjaśnił, że z art. 14b par. 1 Ordynacji podatkowej wynika, że skutecznie wniosek o wydanie interpretacji podatkowej w indywidualnej sprawie może wnieść każda osoba, która w świetle przedstawionego przez nią do oceny podatkowoprawnego stanu faktycznego spełnia ustawowe kryterium osoby zainteresowanej. Przepis ten nie precyzuje jednak kategorii osoby zainteresowanej. Zdaniem sądu będzie nią osoba, która wykaże związek przedstawionego stanu faktycznego z jej możliwą (choćby potencjalnie) odpowiedzialnością podatkową.

Sąd zwrócił uwagę, że również z kolejnych przepisów art. 14 Ordynacji podatkowej można wywnioskować, że o interpretację może wystąpić jedynie podmiot, do którego odnosi się stan faktyczny. Okoliczność, że organ podatkowy ma obowiązek przyjąć do oceny stan faktyczny podany we wniosku o jej udzielenie nie zwalnia go z obowiązku badania wniosku pod względem formalnym. Oznacza to, że organ musi ustalić, czy wnioskodawca wystąpił we własnej sprawie.

Ponadto na podstawie art. 14b par. 4 wnioskujący o wydanie interpretacji składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są m.in. przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej. Podatnik nie mógłby złożyć takiego oświadczenia w stosunku do innego podmiotu. Co więcej, interpretacja może chronić jedynie wnioskodawcę.

Te wszystkie przesłanki przemawiają za tym, że tylko podmiot bezpośrednio zainteresowany może wystąpić o udzielenie interpretacji. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Wr 538/11

40 zł wynosi opłata za wniosek o wydanie interpretacji podatkowej