Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł na korzyść ubezpieczycieli, którzy chcąc rozłożyć ryzyko wypłaty odszkodowań dla klientów, zawierają z podmiotami zagranicznymi umowy reasekuracji. Sąd stwierdził, że płatności na rzecz reasekuratora nie powodują powstania przychodu po stronie polskiego ubezpieczyciela i nie jest on płatnikiem z tego tytułu.

Skarżącą była spółka prowadząca w Polsce działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń na życie. W ramach prowadzonej działalności zawierała umowy reasekuracji ubezpieczonych ryzyk u innych podmiotów, najczęściej podmiotów zagranicznych. Na mocy tych umów reasekuratorzy (podmioty zagraniczne) przejmują od spółki część ryzyka wynikającego z zawartych umów ubezpieczenia. W zamian reasekurator otrzymuje udział w składce ubezpieczeniowej. Jeśli dojdzie do konieczności wypłaty odszkodowania, reasekurator ma obowiązek pokrycia części wypłaconych przez skarżącą odszkodowań.

Spółka chciała wiedzieć, czy płatności na rzecz reasekuratorów z tytułu ich udziału w składce podlegają w Polsce zryczałtowanemu CIT.

Sąd wyjaśnił, że umowa reasekuracji jest umową dwustronną, zawartą między skarżącą a podmiotem zagranicznym. Ubezpieczony w ogóle w niej nie uczestniczy.

Nie można więc zaliczyć reasekuracji do katalogu czynności opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ reasekuracja nie jest umową podobną do umowy gwarancji (tak twierdził minister finansów). Skarżąca nie ma więc obowiązku zapłaty podatku w Polsce.

Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 473/11