Firma w celu utrzymania właściwej atmosfery w zakładzie i poprawy efektywności wykonywanych przez pracowników zadań, chce zorganizować wyjazd integracyjny – wycieczkę dla wszystkich pracowników. Wycieczka miałaby być zorganizowana przez biuro podróży, a wydatki dotyczyłyby kosztów związanych z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem. Organizowany wyjazd będzie miał charakter otwarty i dobrowolny, a pracodawca będzie pokrywał wydatki związane z organizacją wyjazdu ze środków obrotowych.

Według Ministerstwa Finansów, wydatki firmy na wyjazd pracowników są ich przychodem. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym podatnika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Resort przypomina jednocześnie, że przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się – jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu.

Dlatego też wartość otrzymanego od pracodawcy świadczenia w postaci sfinansowania wyjazdu integracyjnego (wycieczki) stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy.

Podstawa prawna

Art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).