Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że odsetki od lokat bankowych, które będzie uzyskiwała spółka komandytowa, nie są jej przychodem z działalności gospodarczej, nawet jeśli przedmiotem działalności spółki jest działalność wspomagająca usługi finansowe oraz pośrednictwo finansowe. Przychód z odsetek (a także z odsetek i dyskonta od obligacji) spółka osobowa musi zaliczyć do źródła kapitały pieniężne. W praktyce przychód z tego źródła będzie musiał wykazać wspólnik spółki komandytowej.

Sąd nie zgodził się również ze skarżącym, że zakwalifikowanie przychodu z odsetek od lokat bankowych do źródła innego niż działalność gospodarcza spowoduje trudności techniczne.

Skarżący jest osobą fizyczną i planuje przystąpienie jako komandytariusz do już istniejącej lub nowo utworzonej spółki komandytowej. Będzie ona uzyskiwała przychody m.in. z odsetek od zakładanych przez spółkę lokat bankowych. Spółka może też w przyszłości nabywać obligacje, z których będzie osiągać dochody albo w formie odsetek, albo dyskonta.

Zdaniem skarżącego wszystkie środki, które są częścią majątku spółki, zgromadzone na rachunkach i lokatach bankowych oraz zainwestowane w obligacje, są związane z wykonywaną działalnością gospodarczą. W efekcie powinny to być przychody z działalności gospodarczej. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 3095/10