Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjny. NSA rozpoznał zażalenie w sprawie, w której dyrektor izby skarbowej nałożył na podatnika karę porządkową za bezzasadną odmowę przedstawienia dokumentacji budowlanej. Chodziło o to, że podatnik odmówił dostarczenia fiskusowi oryginałów lub poświadczonych kopii dzienników budowy.

Podatnik zaskarżył postanowienie dyrektora izby skarbowej do sądu. Według niego organ podatkowy nie mógł go ukarać, ponieważ przepisy o stosowaniu kary dotyczą nie dowodów, ale składania wyjaśnień. Skarżący argumentował, że wysokość nałożonej kary nie jest adekwatna do jego winy. Podnosił też, że przy jej określaniu nie uwzględniono jego sytuacji finansowej. Podatnik tłumaczył, że obecnie nie może zapłacić kary ze względu na ciążące na nim zobowiązania pieniężne oraz znaczne obniżenie dochodów z powodu kryzysu gospodarczego.

Z argumentacją podatnika nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka podkreśliła, że organ podatkowy ma prawo wezwać podatnika lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności. Może to zrobić osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie. Fiskus ma do tego prawo, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawdą wyjaśnienia sprawy.

Ponadto zgodnie z Ordynacją podatkową organ może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodu będącego w jej posiadaniu.

W ocenie sądu jeśli podatnik nie wywiąże się z tego obowiązku bez uzasadnionej przyczyny, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby go zdyscyplinować i nałożyć karę porządkową. Przepisy dotyczące przedłożenia dowodów są bowiem przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów nakładających obowiązek złożenia wyjaśnień. Ponadto zjawisko kryzysu gospodarczego nie stanowi przesłanki wstrzymania wykonania postanowienia o nałożeniu kary porządkowej.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 467/10