Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że przesłanką do wyłączenia członka zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki jest złożenie wniosku o upadłość we właściwym czasie, czyli zaistnienie okoliczności faktycznych, które są podstawą do ogłoszenia upadłości. Zgodnie z przepisami ustawy prawo upadłościowe i naprawcze zgłoszenie wniosku powinno nastąpić nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Chodzi więc o stan, kiedy spółka nie wykonuje wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo gdy zobowiązania przekroczą wartość jej majątku.

W sprawie rozpatrywanej przez NSA podatnik pełnił funkcję członka zarządu w spółce z o.o. i przestał nim być w grudniu 2004 roku. Po tym okresie złożony został też wniosek o upadłość, natomiast odpowiedzialność za zaległości podatkowe dotyczyła zobowiązania podatkowego spółki za styczeń 2004 r. Organ podatkowy uznał, że wniosek o ogłoszenie upadłości nie został zgłoszony we właściwym czasie. Podatnik zaskarżył tę decyzję, uważając, że wcześniej nie było podstaw do złożenia wniosku upadłościowego, a gdy takie przesłanki wystąpiły, nie miał już legitymacji do reprezentowania spółki.

NSA przyznał rację fiskusowi. Sędzia NSA Sylwester Marciniak podkreślił, że już z samych dokumentów i analizy finansowej spółki wynikało, że spółka była niewypłacalna, a zaległości w spłatach zobowiązań spółki przekraczały blisko dwudziesto- krotnie dochody spółki. To wtedy należało już złożyć wniosek o upadłość, aby ochronić zagrożone interesy wierzycieli. Zgodnie z Ordynacją podatkową, w sytuacji gdy upadłość spółki została ogłoszona, członek zarządu odpowiada za zaległości podatkowe spółki, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony we właściwym czasie. Członek zarządu odpowie za spółkę, gdy nie jest w stanie udowodnić, że nastąpiło to bez jego winy, czy też wskazać mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych w znacznej części. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1214/10