Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził wczoraj, że w przypadku budynków i budowli trwale związanych z gruntem albo części tych budynków z podstawy opodatkowania VAT nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W analizowanej przez sąd sprawie gmina postanowiła sprzedać spółdzielni nieruchomość (grunt), którą ta wcześniej zabudowała. Mimo że spółdzielnia postawiła budynki z własnych środków, właścicielem całej nieruchomości była gmina. Dlatego też zapytała ministra finansów, czy opodatkować tę transakcję 7-proc. VAT (obecnie 8-proc.) właściwym dla budynków.

Minister finansów w wydanej interpretacji uznał, że jeśli towary (budynki i grunty) stanowią przedmiot jednej dostawy, należy do dostawy całości zastosować podstawową 22-proc. stawkę VAT (obecnie 23 proc.). Chodziło o budynki objęte obniżonym VAT oraz grunty wyłączone z tej preferencji.

Na taką interpretację gmina złożyła skargę do sądu, który przyznał jej rację. Z korzyścią dla gminy orzekł również NSA.

Sędzia Barbara Wasilewska podkreśliła, że w sytuacji gdy dostawa towarów obejmuje grunty zabudowane, należy stosować stawkę właściwą jak dla budynków. Przesądza o tym art. 29 ust. 5 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z póź. zm.). Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 1232/10