Spółka prowadząca działalność kredytową wystąpiła o interpretację podatkową w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odszkodowań zapłaconych wynajmującym za wcześniejsze rozwiązanie umów najmu. Umowy zawierane były na czas określony, np. 3 – 5 lat. Jednak z powodów niskiej rentowności tej działalności spółka wcześniej rozwiązywała umowy. Wtedy jednak, zgodnie z klauzulami zawartymi w umowach najmu spółka była zobowiązana do wypłaty odszkodowania wynajmującemu.

Organ podatkowy w wydanej interpretacji stwierdził, że zgodnie z ustawą o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) kary umowne i odszkodowania będące następstwem niewykonania umów (odstąpienia od umów) nie spełniają przesłanki działania podatnika w celu osiągnięcia przychodów. W ocenie organu wcześniejsze rozwiązanie umowy, które skutkuje zapłatą odszkodowania, wpisuje się w ryzyko związane z prowadzeniem działalności, którego negatywnych konsekwencji finansowych nie można przenosić na Skarb Państwa przez zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Spółka zaskarżyła interpretację do sądu. Sąd pierwszej instancji wydał dla spółki korzystny wyrok, ale został on ostatecznie uchylony przez NSA. Sędzia Andrzej Jagiełło tłumaczył, że wypłacone odszkodowania w celu minimalizacji straty nie spełniają podstawowej przesłanki ponoszenia wydatku w celu osiągnięcia przychodu, zachowania albo zabezpieczenia jego źródła. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 460/10.