Problem, który rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny, dotyczy podatników, którzy podpisali umowę o opiekę przed 1 stycznia 2007 r. (nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn), a po tej dacie spadkodawca zmarł. W wyniku nowelizacji osoby, które znalazły się w takiej sytuacji straciłyby prawo do ulgi, mimo że zgodnie z przepisami wcześniejszymi takie prawo nabyli. Zdaniem trybunału, ponieważ ustawa nowelizująca nie przewidziała przepisu przejściowego, który pozwoliłby skorzystać podatnikom znajdującym się w takiej sytuacji z ulgi mieszkaniowej, to została naruszona konstytucyjna zasada poszanowania interesów w toku.

Przed nowelizacją z ulgi mieszkaniowej mogli skorzystać podatnicy, którzy zawarli umowę o opiekę przed organem gminy. Zgodnie z nowelizacją zamiast iść do gminy, wystarczyło notarialnie poświadczyć podpisy na umowie. Ustawa zmieniająca przewidywała również, że w przypadku gdy spadkodawca zmarł przed nowelizacją, zastosowanie miały stare przepisy, a gdy spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007 r., to należało stosować nowe przepisy.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca nie przewidział sytuacji, gdy umowę o opiekę zawarto pod rządami starej ustawy (bez poświadczonych podpisów), a spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007 r.

SYGN. AKT P 36/10