WSA w Warszawie potwierdził, że w przypadku gdy organ podatkowy zwraca VAT po terminie, to przysługuje prawo do występowania o naliczenie odsetek. Uprawnienie to przysługuje podmiotom zagranicznym, które dokonywały Polsce zakupów opodatkowanych VAT, na takich samych zasadach jak podatnikom polskim. To już kolejne korzystne orzeczenie dla zagranicznych podmiotów.

W rozpatrywanej sprawie czeska spółka zajmująca się produkcją samochodów wystąpiła do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wypłatę odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu VAT naliczonego od zakupów realizowanych w Polsce. Spółka argumentowała, że w Polsce dokonuje tylko zakupów, a więc ponosi faktyczny ciężar opodatkowania VAT i nie może go odliczyć w żaden sposób.

Organy podatkowe odmówiły jednak wypłaty odsetek, argumentując, że przepisy polskie nie przewidują żadnej procedury dla oprocentowania kwoty zwrotu VAT z tytułu nieterminowej wypłaty dla podmiotów zagranicznych.

WSA uchylił jednak tę decyzję i przyznał rację spółce. Sędzia Jolanta Sokołowska podkreśliła, że wbrew przekonaniu organów podatkowych istnieje podstawa prawna do wypłaty odsetek. Są to przepisy art. 87 ust. 7 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z póź. zm.) oraz art. 78 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Nie ma podstaw, aby podmioty zagraniczne były dyskryminowane. Przepisy wspólnotowe ustanawiają zasadę równego traktowania oraz swobodę świadczenia usług. Stanowisko to jest zgodne z wcześniejszymi wyrokami NSA (np. sygn. akt I FSK 176/10, I FSK 1948/08).

Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III Sa/Wa 2481/10