Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach potwierdził, że do nieodpłatnych świadczeń zalicza się umorzone przez bank karne odsetki i należności, które zostały naliczone na podstawie umowy kredytowej.

Jak wyjaśnił, w art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn.zm.) określono zasadę powszechności opodatkowania. Podatek trzeba więc zapłacić od wszelkiego rodzaju dochodów. Jak wynika z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami są również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości świadczeń w naturze i inne nieodpłatne świadczenia.

Zdaniem sądu, biorąc pod uwagę powyższe przepisy, należy uznać, że umorzenie wymagalnych odsetek od zaciągniętego kredytu, a więc odsetek, które kredytobiorca powinien zapłacić, jest przysporzeniem dla podatnika. Jak wyjaśnił sąd, dotyczy to nie tylko odsetek karnych, ale również innych świadczeń ubocznych, które stały się należne. W normalnej sytuacji podatnik powinien je zapłacić, co spowodowałoby uszczuplenie jego majątku. Przychodem jest bowiem nie tylko zwiększenie aktywów podatnika, ale również zmniejszenie jego pasywów.

W omawianej sprawie skarżący twierdził, że decyzja banku o umorzeniu odsetek karnych nie jest świadczeniem wobec kredytobiorcy, ponieważ nie oznacza przyrostu jego majątku. Dyrektor izby skarbowej stał natomiast na stanowisku, że w momencie umorzenia wymagalnych należności w postaci odsetek u kredytobiorcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT I SA/Gl 1314/10