Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał, że zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają m.in. umowy pożyczki pieniędzy oraz umowy spółki.

W rozpatrywanej sprawie wspólnicy wnieśli dopłaty do spółki kapitałowej, od których został opłacony podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Następnie podjęta została uchwała o zwrocie dopłat wspólnikom. Jednak do zwrotu dopłat nie doszło, ponieważ wspólnicy zawarli ze spółką umowy pożyczki, których wykonanie nastąpiło poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu zwrotu dopłat. Spółka została następnie przekształcona w spółkę komandytową.

Zdaniem skarżącej spółka powinna otrzymać zwrot nadpłaty podatku. Organ podatkowy odmówił jednak stwierdzenia nadpłaty, argumentując, że fakt zapłaty PCC od dopłat pozostaje bez znaczenia dla opodatkowania zmiany umowy spółki.

Nawet jeśli wartość pożyczki i wkładu stanowią te same wartości, to są to dwie różne czynności i nie występuje w tym przypadku podwójne opodatkowanie. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 2173/09