W rozpatrywanej sprawie spółka spytała ministra finansów, czy  prace polegające na przyłączeniu do sieci gazowej budynku mieszkalnego można uznać jako realizację robót budowlanych prowadzonych w obiekcie budownictwa mieszkalnego i w konsekwencji zastosować preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc. (obecnie 8 proc.). Chodzi o przyłączenie budynku do sieci gazowej, które jest realizowane poza bryłą budynku (w granicach działki oraz poza granicami działki, na której postawiony jest budynek).

Organ podatkowy uznał, że powinna być stosowana podstawowa stawka VAT. Sprawa ostatecznie znalazła się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Naczelny Sąd Administracyjny, dokonując analizy art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz par. 6 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT, uznał, że z tego przepisu nie można wywnioskować, że regulacja ta dotyczy robót budowlano-montażowych wykonanych wewnątrz budynku – tak jak interpretują to organy podatkowe.

W ocenie sądu ustawodawca określił natomiast, że roboty te mają dotyczyć obiektów budownictwa mieszkaniowego. W ocenie sądu wyrażenie „dotyczy” jest na tyle pojemnym pojęciem, że mieści się w nim usługa wykonania przyłącza gazowego (jako infrastruktury technicznej) również poza bryłą budynku.

Takie stanowisko sądu oznacza, że w stosunku do wykonania całej usługi przyłącza (realizowanego od ulicznej sieci gazowej do budynku oraz mieszkań) należy stosować  obniżoną stawkę VAT, bez konieczności dzielenia tej usługi na części wykonywane wewnątrz budynku i poza nim.

Zwrócić trzeba uwagę na wcześniejszy wyrok NSA z 8 marca 2011 r. (sygn. akt I FSK 368/10), zgodnie z którym budowa lokali mieszkalnych wraz z odrębną infrastrukturą techniczną nie może być opodatkowana jedną niższą stawką podatku od towarów i usług, właściwą dla budownictwa mieszkaniowego, ale stawkami odrębnymi (obniżoną dla budynków mieszkalnych i podstawową dla uzbrojenia technicznego).

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT I FSK 499/10

Ważne!

Obniżoną stawkę VAT stosuje się również do robót budowlano-montażowych i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego