Spółdzielnia rolnicza, która zaskarżyła interpretację ministra finansów, była zdania, że jako płatnik powinna pobrać 19-proc. podatek tylko od tej części odpisu na wkłady i udziały dokonywane z podziału jej dochodu, która odpowiada proporcji dochodu spółdzielni z działalności innej niż rolnicza do dochodu ogółem. Spółdzielnia argumentowała, że zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 12 ust. 6 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przychodem jest członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej z tytułu wkładu pracy, ale po wyłączeniu udziałów w tzw. dochodzie podzielnym spółdzielni z tytułu działalności rolniczej.

Z takim stanowiskiem nie zgodziły się organy podatkowe. W ocenie fiskusa dochód przeznaczony na odpisy na wkłady i udziały członkowskie oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) spółdzielni powinien podlegać w całości opodatkowaniu zryczałtowanym 19-proc. PIT.

NSA potwierdził, że tego rodzaju odpisy stanowią źródła kapitałowe i powinny być obciążone 19-proc. podatkiem dochodowym. Jednocześnie należy zastosować przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, który mówi, że przychodem z kapitałów pieniężnych są m.in. przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały w spółdzielni, w tym także oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach.

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 1597/09