NSA wydał korzystne orzeczenie dla wspólników będących akcjonariuszami spółek komandytowo-akcyjnych. Sąd uznał, mimo rozbieżności pojawiających się w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych, że przychód akcjonariusza powinien być opodatkowany na takich samych zasadach jak przychód innych wspólników spółek osobowych. Jednocześnie jednak uznał, że akcjonariusz nie musi wpłacać na bieżąco zaliczek na podatek dochodowy.

Sąd w uzasadnieniu stwierdził, że sytuację akcjonariusza w takiej spółce należy rozpatrywać w powiązaniu z przepisami kodeksu spółek handlowych. W przypadku akcjonariusza istotne jest bowiem powstanie prawa do udziału w zysku spółki, które powstaje dopiero z chwilą wykazania tego zysku w sprawozdaniu finansowym spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, i jego przeznaczeniu przez zgromadzenie wspólników, do wypłaty akcjonariuszom.

Oznacza to, że dopóki nie zapadnie odpowiednia uchwała o podzieleniu zysku, akcjonariusz nie ma skutecznego roszczenia o jego wypłatę. Uchwała o podziale zysku spółki pomiędzy jej akcjonariuszami wymaga zgody wszystkich jej komplementariuszy.

Tym samym NSA ostatecznie zakwestionował stanowisko fiskusa. Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach chcą, aby akcjonariusz płacił regularne zaliczki na podatek dochodowy tak jak komplementariusz w tej spółce (czyli w proporcji do ich udziału w zysku spółki). Taki podatek w przypadku akcjonariusza w praktyce jest jednak niemożliwy do obliczenia, ze względu na specyfikę przychodu.

Artur Horain, pełnomocnik strony, stwierdził, że jest to korzystne rozstrzygnięcie, bowiem ustala, że przychód akcjonariusza powstaje dopiero w momencie powstania jego roszczenia do udziału w zysku, a nie wcześniej.

Ponadto w ocenie NSA bezzasadne są takie interpretacje przepisów, zgodnie z którymi przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej powinien być opodatkowany tak jak dywidenda w spółce kapitałowej czy też jak przychód z innych źródeł.

Wyrok jest prawomocny

SYGN. AKT II FSK 1925/09