Naczelny Sąd Administracyjny uznał wczoraj, że zastosowanie niższej stawki VAT dla robót budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym (do 31 grudnia 2010 r. – 7 proc., teraz 8 proc.) jest odstępstwem od zastosowania stawki podstawowej i możliwe do stosowania tylko w ściśle określonych przypadkach.

Jeśli możliwe jest wyodrębnienie usług polegających na budowie budynków mieszkalnych od budowy infrastruktury technicznej (np. przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczne, kanalizacji deszczowej, drogi wewnętrznej), to takiej usługi nie można traktować jako kompleksowej i opodatkować tej infrastruktury również stawką obniżoną. Należy rozdzielić te usługi i opodatkować odrębnie, czyli stawką obniżoną dla budynków mieszkalnych i podstawową dla uzbrojenia technicznego.

Sąd nie podzielił argumentów skarżącej spółki – która zgodnie z umową zawartą z jednostką samorządową miała zaprojektować, wykonać i oddać do użytku zespół lokali socjalnych wraz z infrastrukturą techniczną – że usługa ta ma charakter kompleksowy, w której czynnością główną jest budowa lokali, a poboczną budowa infrastruktury technicznej. Wtedy dla całości usługi należałoby stosować stawkę obniżoną.

Zdaniem NSA, jeśli takie usługi mogą zostać wykonane odrębnie, a tym samym fakturowane odrębnie (tak też spółka wstępnie fakturowała te usługi), oznacza to, że usługa ta nie ma charakteru złożonego, mimo że może to wynikać z zawartej umowy. Jednak w ocenie sądu nie można stosować różnych stawek VAT w zależności od postanowień umowy cywilnoprawnej. Budowa lokali i przyłączy technicznych może być przedmiotem oddzielnej dostawy. Nie ma znaczenia, że usługi te są realizowane przez jednego wykonawcę.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 368/10