Bank musi uznać za przychód otrzymane odsetki od udzielonego kredytu. W przypadku tradycyjnych kredytów, gdy kredytobiorca spłaca co miesiąc raty odsetkowe i kapitałowe, nie ma problemu z rozpoznaniem przychodu. W sprawie rozstrzygniętej przez WSA w Warszawie bank wskazał, że zamierza udzielać kredytów, w których kwotę odsetek potrąca w momencie udzielenia kredytu.

Przykładowo bank udziela kredytu na 1,13 mln zł. Kredytobiorcy wypłacany jest 1 mln zł. 30 tys. zł stanowi należność banku tytułem prowizji za udzielenie kredytu, zaś 100 tys. zł to odsetki należne za cały okres kredytowania.

Następnie kredytobiorca w ratach spłaca bankowi 1,13 mln zł. Jak wyjaśnił bank, kwota należności z tytułu prowizji odzwierciedla kwotę przychodu należnego opodatkowanego w dacie, w której staje się należny, czyli w dacie udzielenia kredytu i na jego warunkach.

Zdaniem sądu w opisanej sytuacji przychód z odsetek powstaje w momencie udzielenia kredytu, ponieważ jest to moment, w którym bank potrąca odsetki należne za cały okres kredytowania (stopa procentowa ustalana jest w momencie udzielenia kredytu).

W efekcie nie będzie miał zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów). Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 1165/10