Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 stycznia 2011 r. potwierdził, że w sytuacji gdy zmieni się wierzyciel, to odsetki od pożyczki spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Sąd wyjaśnił, że z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), który dotyczy tzw. cienkiej kapitalizacji, wynika obowiązek spełnienia dwóch przesłanek.

Po pierwsze, udziałowiec, który udziela spółce pożyczki, musi spełnić warunek posiadania udziału na określonym poziomie (nie mniej niż 25 proc.). Jak wyjaśnił sąd, warunek ten musi być spełniony w momencie udzielania pożyczki.

Po drugie, udziałowiec musi spełnić wymóg dotyczący zadłużenia (odsetki muszą przekroczyć trzykrotnie wartość kapitału zakładowego), przy czym wartość zadłużenia należy liczyć w momencie spłaty odsetek. Przesłanki te muszą zostać spełnione łącznie.

W omawianej sprawie spółka wyjaśniła, że w 2001 r. trzej wspólnicy spółki z o. o. udzielili jej pożyczki po ponad 2 mln zł każdy. Była to cienka kapitalizacja, gdyż kapitał zakładowy spółki wynosił 50 tys. zł, a każdy ze wspólników pożyczkodawców ma co najmniej 25 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników. Kwota podstawowa pożyczki została spłacona w okresie od 2001 do 2009 roku, a do spłaty pozostały odsetki od pożyczki w skapitalizowanej wysokości ponad 1,5 mln zł dla każdego ze wspólników.

Zdaniem spółki, jeśli wspólnicy są wierzycielami co do należnych odsetek od udzielonej pożyczki, to ich wypłata nie stanowi dla spółki kosztów i mają tu zastosowanie przepisy o cienkiej kapitalizacji.

Jednak jeśli wspólnik dokona zbycia wierzytelności w wysokości należnych mu odsetek na rzecz innej osoby, to w efekcie wypłaty odsetek stanowią jej koszt. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 1052/10