Naczelny Sąd Administracyjny podjął wczoraj uchwałę dotyczącą firm, które na zlecenie usuwają pojazdy i prowadzą parkingi strzeżone. Sąd uznał, że należy im się wynagrodzenie za cały okres dozoru, w tym także zwrot kosztów za samo usunięcie auta z drogi.

Z sentencji uchwały wynika bowiem, że jeżeli właściciel pojazdu usuniętego z drogi nie odebrał go w określonym terminie, to jednostce wyznaczonej do prowadzenia parkingu strzeżonego (usuwania pojazdów) może być przyznane wynagrodzenie za cały okres wykonywania dozoru. Firma taka może też domagać się zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem dozoru, w tym kosztów usunięcia pojazdu z drogi. Za podstawę roszczenia NSA uznał art. 102 par. 2 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 110, poz. 968 z późn. zm.) w związku z par. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 50, poz. 449).

– W dotychczasowym orzecznictwie dominował pogląd, że początkowym terminem ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów związanych ze sprawowaniem dozoru za pojazd powinna być data, w której upłynął sześciomiesięczny termin, o którym mowa w art. 130a ust. 10 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jest to termin, po upływie którego pojazd przechodził na rzecz Skarbu Państwa z mocy prawa – zauważył Roman Hauser, przewodniczący składu orzekającego i prezes NSA.

Poszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego nie podzielił tego stanowiska sądów. NSA zauważył, że usuwanie pojazdów z drogi i dalsze postępowania z nimi realizowane są w ramach wykonywania zadania publicznego o charakterze administracyjnoprawnym. Można je realizować także przy pomocy podmiotów spoza administracji publicznej, którymi są jednostki wyznaczone do usunięcia pojazdów z drogi lub prowadzenia parkingów dla takich pojazdów.

NSA podkreślił, że co do zasady należne wynagrodzenie i zwrot kosztów obciążają właściciela pojazdu. Jednak w sytuacji gdy właściciel nie odbierze pojazdu i nie uiści opłaty, nie można pozbawić prywatnej firmy wykonującej zlecone jej zadanie publiczne należnego wynagrodzenia i zwrotu poniesionych kosztów. NSA uznał za naruszenie konstytucyjnej zasady państwa prawnego sytuację, w której wyznaczony przez starostę podmiot prowadzący parking lub podmiot usuwający pojazd z drogi zostanie pozbawiony należności za dozór pojazdu przez okres 6 miesięcy tylko z tego względu, że pojazd nie został odebrany przez właściciela.

Z uchwały NSA jasno wynika, że firmy będą mogły domagać się od urzędów skarbowych (działających jako organy egzekucyjne) należności za cały faktyczny okres sprawowania dozoru, a także zwrotu wydatków związanych z usunięciem auta z drogi.

Sygn. akt I OPS 1/10.