Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, jeśli podatnik odliczył podatek naliczony związany z nabyciem i przyjęciem do użytkowania nieruchomości, a następnie nieruchomość wykorzystał do wykonania innej czynności opodatkowanej (wniesienia aportu), to nie ma obowiązku korygowania podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zdaniem sądu w opisanej sytuacji zakres prawa do odliczenia w stosunku do środków trwałych nie zmienia się. Sąd podzielił więc stanowisko spółki.

Skarżąca zwróciła się do ministra finansów z wnioskiem o interpretację. Wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której wykonuje czynności opodatkowane, ale także zwolnione od podatku oraz niepodlegające VAT.

Wyjaśniła też, że w czerwcu 2004 roku podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości. W tym samym roku oraz w roku 2005 poniosła wydatki związane z nabyciem i przyjęciem do użytkowania nieruchomości oraz wprowadziła ją do środków trwałych.

W związku z tym, że proporcje ustalone zgodnie z art. 90 ustawy o VAT w latach 2003 – 2004 wyniosły 99 proc., spółka skorzystała z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o cały podatek naliczony związany z nabyciem nieruchomości. Przez cały okres użytkowania tej nieruchomości nie powstał obowiązek korygowania podatku naliczonego wynikającego z nabycia środka trwałego.

W listopadzie 2007 roku nieruchomość została jednak wniesiona aportem do spółki córki. Czynność ta została udokumentowana fakturą VAT z zastosowaniem zwolnienia.

Spółka chciała wiedzieć, czy wniesienie w listopadzie 2007 roku nieruchomości aportem do spółki córki powoduje obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego związanego z nabyciem tego środka trwałego. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT I SA/Po 722/10