Znamy już pisemne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczącego możliwości przesyłania deklaracji podatkowych pracownikom przez pracodawców (PIT-40 i PIT-11). WSA orzekł, że doręczenie deklaracji przez płatnika (czyli pracodawcę) może nastąpić przez bezpośrednie doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata (np. w miejscu pracy), lub przez operatora pocztowego.

W ocenie sądu nie ma przeszkód, aby przekazanie deklaracji podatnikowi przez płatnika nastąpiło za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wiadomość może być przesyłana w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (pracownika), pod warunkiem że zachowano wzór deklaracji. Jak uzasadniał sąd, opatrzenie wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym pozwoli zweryfikować, czy została sporządzona przez upoważniony podmiot.

– To kolejne już bardzo korzystne z punktu widzenia rozwoju komunikacji elektronicznej rozstrzygnięcie sądowe – podkreśla Ernest Frankowski, doradca podatkowy i menedżer w Deloitte. Dodaje, że WSA słusznie zauważył, iż przepisy formułujące wymagania prawne i rodzaje deklaracji, które mogą być składane elektronicznie, dotyczą jedynie relacji podatnik – organ podatkowy. Tymczasem sytuacja, która była przedmiotem rozstrzygnięcia WSA, dotyczyła wymiany informacji podatkowej między podmiotami prywatnymi.

– W tej sytuacji przepisy podatkowe nie przewidują dodatkowych wymagań, które powinny być spełnione na etapie samego przekazywania danych podatkowych – przyznaje Ernest Frankowski.

Dodaje, że jedyne wymagania dotyczą sporządzenia informacji na określonym formularzu.

– Po spełnieniu tego obowiązku w gestii zainteresowanych stron pozostaje określenie sposobu przekazania danych umieszczonych na urzędowym formularzu – stwierdza ekspert.

Sąd wyjaśnił również, że na płatniku będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że deklaracja została doręczona pracownikowi, jeśli powstaną takie wątpliwości. Dowodem, jak wynika z wyroku, może być np. elektroniczne potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej, która zawierała deklarację. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Po 486/10