Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wczoraj wyrok w polskiej sprawie. Chodziło o zdefiniowanie usług inżynierskich. Mająca siedzibę w Polsce spółka świadczyła na rzecz klienta z siedzibą na Cyprze usługi w zakresie badań i analiz technicznych oraz wykonywała na jego rzecz prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. Zdaniem spółki usługi te powinny być w całości traktowane jako usługi inżynierów, w związku z czym miejscem ich świadczenia powinno być, zgodnie z unijną dyrektywą VAT, miejsce siedziby przedsiębiorstwa usługobiorcy. Natomiast polski organ podatkowy orzekł, że część czynności, których dotyczy sprawa, stanowi działalność naukową i że w związku z tym miejsce świadczenia znajduje się w Polsce.

Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykonywanie zawodu inżyniera obejmuje świadczenie usług, które charakteryzują się tym, że nie polegają tylko na stosowaniu istniejącej wiedzy i istniejących metod do konkretnych problemów, lecz również na nabywaniu nowej wiedzy i opracowywaniu nowych metod w celu rozwiązania tych samych lub nowych problemów. W konsekwencji działalność badawczo- -rozwojowa obejmuje usługi, które zasadniczo i zwykle mogą być świadczone przez inżynierów.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przypomniał, że usługi świadczone w ramach działalności naukowej charakteryzują się tym, że są przeznaczone dla wielu odbiorców, a mianowicie dla ogółu osób uczestniczących w różnorakim charakterze w takiej działalności.

W omawianym przypadku natomiast usługi spółki nie były świadczone dla wielu odbiorców, lecz na rzecz jednego usługobiorcy cypryjskiego, który zlecił prace badawczo-rozwojowe. Okoliczność, że jedyny usługobiorca następnie sprzedał osobom trzecim lub spółkom należącym do tej samej grupy co on wyniki zamówionych prac, jest bez znaczenia. Rozpowszechnianie przez usługobiorcę, w ramach wykonywania przez niego działalności gospodarczej, tych wyników prac wśród szerszego kręgu odbiorców nie pozwala bowiem na przyjęcie, że usługi te świadczone były na rzecz osoby innej niż ten usługobiorca.

W konsekwencji Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że usługi takie jak będące przedmiotem sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym należy uznać za usługi inżynierów.

WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE w sprawie C-222/09 Kronospan Mielec