Wojewódzki sąd administracyjny potwierdził, że nabywcy produktów rolnych przysługuje prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku nawet, gdy na dokumencie zapłaty rolnikowi ryczałtowemu należności z faktury VAT RR brak jest wskazania jedynie daty wystawienia tej faktury. Aby jednak nabywca mógł zwiększyć swój podatek naliczony, muszą zostać spełnione wszystkie inne warunki określone w art. 116 ust. 6 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Wyjaśnijmy, że sprawa dotyczyła stanu prawnego obowiązującego w 2008 roku. Fakturę VAT RR wystawia natomiast nabywający produkty rolne. Na nabywcy spoczywa też obowiązek rozliczenia podatku.

Istota sporu sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie, czy podatnikowi, który dokonał zapłaty rolnikowi ryczałtowemu zryczałtowanego zwrotu podatku, przysługuje prawo do zwiększenia podatku naliczonego o ten zryczałtowany zwrot podatku, jeżeli w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty nie zostanie podana data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

Zdaniem WSA brak było podstaw do pozbawienia nabywcy towarów prawa do zwiększenia podatku naliczonego. Zakwestionowanie tego prawa, jak chciały organy podatkowe, naruszałoby zasadę proporcjonalności. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 1181/10