Fiskus przegrał sprawę dotyczącą akcyzy, którą niezgodnie z prawem unijnym płacili producenci energii elektrycznej. NSA potwierdził 29 czerwca 2010 r. (sygn. akt I GSK 938/09), że producenci energii elektrycznej mogą występować o zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w okresie od stycznia 2006 do lutego 2009 r. od energii elektrycznej sprzedanej do dalszej dystrybucji. W okresie tym na podstawie ustawy o podatku akcyzowym obowiązek naliczania akcyzy mieli producenci, a nie dystrybutorzy, czyli zakłady energetyczne.

Stało to w jawnej sprzeczności z prawodawstwem unijnym, co stwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 12 lutego 2009 r. (sprawa C-475/07), uznając polskie przepisy akcyzowe za niezgodne w powyższym zakresie z dyrektywą energetyczną. Oznacza to, że zapłacony przez producenta podatek akcyzowy stanowi nadpłatę podlegającą zwrotowi na podstawie Ordynacji podatkowej. Co więcej, nadpłata się należy bez względu na to, czy zwrot podatku doprowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia producenta.

– Sąd zauważył, że przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidują mechanizmów, które nakazują organom podatkowym badać, czy zwrot może doprowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia podatnika – dodaje Krzysztof Komorniczak, prezes ECDDP.

Zasadę tę potwierdzono już wcześniej w uchwale siedmiu sędziów NSA z 13 lipca 2009 r. (sygn. akt I FPS 4/09), w której wyjaśniono, że przepisy Ordynacji podatkowej nie stoją na przeszkodzie zwrotowi nadpłaty w podatku akcyzowym, nawet gdy ciężar ekonomiczny podatku poniósł nabywca energii elektrycznej.

Wyrok może być pomocny w odzyskaniu całej akcyzy. Trzeba jednak pamiętać, że Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zwrocie akcyzy zapłaconej za okresy od stycznia 2006 r. do lutego 2009 r., w której planuje znaczące ograniczenie kwoty zwrotu.

Dodatkowo inny skład NSA zwrócił się 15 października 2009 r. (sygn. akt I FSK 240/08) do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, czy przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie, jakim nie warunkują stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego i jej zwrotu od tego, kto poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku, są zgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

10 mld zł to szacowany koszt dla budżetu z tytułu zwrotu akcyzy za energię elektryczną

svb