Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił dwie skargi kasacyjne obywatela Niemiec oddelegowanego do pełnienia funkcji członka zarządu w polskiej spółce. NSA uznał, że organy podatkowe niedostatecznie wyjaśniły m.in., jaki wpływ na opodatkowanie skarżącego miała treść umów łączących firmę polską i niemiecką.

Zdaniem sądu sam fakt pozostawania w stosunku pracy ze spółką niemiecką nie przesądza o tym, że przychód, jaki otrzymywał podatnik, był przychodem ze stosunku pracy.

W sprawie chodziło o podatek dochodowy za lata 2003–2004. Organy podatkowe uznały, że choć podatnik został oddelegowany do Polski jako członek zarządu, to pozostawał pracownikiem spółki niemieckiej. Podatnik nie zgadzał się z tą interpretacją. Wskazywał, że pełnienie funkcji członka zarządu charakteryzuje się m.in. niezależnością i brakiem podporządkowania. Wyroki są prawomocne.

Sygn. akt II FSK 178/09 i II FSK 194/09