ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił wczoraj skargę kasacyjną Elektrowni Pątnów II, na korzyść której 12 listopada 2009 r. orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-441/08 dotyczącej podatku kapitałowego. Jak wyjaśnił sędzia NSA Marek Zirk-Sadowski, prezes Izby Finansowej, w tym przypadku sprawa jest oczywista. W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne NSA, ETS potwierdził, że polskie organy podatkowe mają obowiązek stosowania Dyrektywy kapitałowej 69/335/EWG, także gdy pożyczka została udzielona przed wejściem Polski do UE, a jej konwersja na kapitał została dokonana po akcesji. Tym samym organy podatkowe będą w takich sytuacjach musiały uwzględniać mechanizm przewidziany w art. 5 ust. 3 tiret drugie Dyrektywy 69/335/EWG.

Sprawa dotyczyła odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego z tytułu zmiany umowy spółki w związku z podwyższeniem kapitału. Podwyższenia dokonano po wejściu Polski do UE, przez konwersję pożyczek udzielonych spółce w latach 2002–2004.

Organy podatkowe odmówiły spółce zastosowania art. 5 ust. 3 tiret drugie dyrektywy kapitałowej. W ich ocenie dyrektywa nie miała zastosowania do sytuacji, gdy pożyczki były udzielane przed wejściem Polski do UE, a konwersja następowała już po akcesji. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 2018/09