Podatniczka w odwołaniu w sprawie odmowy wypłaty oprocentowania od zwróconej kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży nieruchomości za 1992 rok zażądała określenia nienależnie nadpłaconych odsetek. Podstawą wypłaty oprocentowania miały być przepisy prawa cywilnego. Ostatecznie organy podatkowe odmówiły wszczęcia postępowania podatkowego. Wskazały, że w przepisach ustaw podatkowych nie ma podstaw do rozpatrzenia zgłoszonego żądania w tym trybie.

Podatniczka nie zgodziła się, że w przepisach podatkowych nie ma podstawy do rozpatrzenia żądania o odszkodowanie z tytułu nienależnie pobranego zobowiązania podatkowego i wniosła skargę do sądu administracyjnego. Sąd oddalił jej skargę. Przypomniał, że w przypadku postępowań wszczynanych na wniosek, po jego złożeniu we wstępnej fazie postępowania organ podatkowy bada, czy podanie pochodzi od strony posiadającej legitymację procesową oraz czy nie zachodzą inne przyczyny uniemożliwiające wszczęcie postępowania podatkowego. Jedną z przyczyn powodujących, że postępowanie nie może być wszczęte, jest m.in. brak w przepisach podatkowych podstawy do rozpatrzenia treści żądania w trybie postępowania podatkowego.

Niewątpliwe przepisy podatkowe nie przewidują możliwości rozpatrzenia żądania ustalenia odsetek cywilnych, stosownie do przepisów kodeksu cywilnego, od nienależnie pobranego zobowiązania podatkowego. Żądanie skarżącej odnośnie do wypłaty odsetek podatkowych jako oprocentowania od nadpłaty w rozumieniu Ordynacji podatkowej zostało rozpoznane w odrębnym postępowaniu. Zatem żądanie ustalenia odsetek cywilnych nie może być rozpoznane w trybie postępowania podatkowego. Ocena dokonana przez organy podatkowe w tym zakresie jest prawidłowa. W tej sytuacji jedynym dopuszczalnym rozstrzygnięciem była odmowa wszczęcia postępowania podatkowego na podstawie art. 165a Ordynacji podatkowej. Skutkowało to oddaleniem skargi jako bezzasadnej.