Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne spółki, która nie zgadzała się ze sposobem naliczenia odsetek od zaległości podatkowych. Sąd potwierdził, że podatniczce można było naliczyć odsetki za okres przedłużającego się postępowania podatkowego przed organem I instancji. W ocenie sądu, opóźnienie powstałe w sprawie nie powstało z jego winy. Sąd przypomniał, że zgodnie z procedurą podatkową nie można naliczać odsetek za zwłokę za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, jeżeli został przekroczony ustawowy termin jego zakończenia. Podatnik zapłaci jednak odsetki, gdy do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się on lub jego przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu.

Zdaniem NSA, dokonując oceny, czy opóźnienie powstało z winy organu, trzeba brać pod uwagę m.in. terminowość podejmowanych działań, złożoność sprawy i zakres postępowania. W spornych sprawach organy podatkowe prowadziły skomplikowane, wielowątkowe postępowanie. Ponadto sprawa wymagała wystąpienia o pomoc do organów innego państwa. Jak podkreślił sąd, pomimo to organ wszelkie działania podejmował szybko i sprawnie, a wnioski dowodowe były załatwiane bez zbędnej zwłoki na bieżąco.

W sprawie chodziło o sposób rozliczenia nadpłat na poczet zaległości podatkowych. Spółka wskazała, że organy podatkowe znacznie przekroczyły czas postępowania w I instancji. Dlatego odsetki za zwłokę powinny być mniejsze. Organy uznały, że opóźnienie powstało z przyczyn od nich niezależnych. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 905/08

10 proc. wynoszą obecnie odsetki od zaległości podatkowych