Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę o wysokości wpisu pobieranego od skargi na decyzję odmawiającą umorzenia zaległości podatkowej. Od takiej sprawy skarżący uiszcza wpis stały, a nie wpis stosunkowy, którego wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu.

Jak wyjaśnił sędzia NSA Bogusław Gruszczyński, w zakresie dotyczącym wpisów ustawodawca posłużył się pewnym skrótem myślowym. Przedmiotem zaskarżenia do sądu administracyjnego nie są należności pieniężne, ale akty i czynności administracji. Przyjmuje się, że należność pieniężna jest przedmiotem zaskarżenia, wtedy gdy ma bezpośredni związek z decyzją. Warunkiem niezbędnym do pobrania wpisu stosunkowego jest istnienie bezpośredniego związku decyzji z należnością pieniężną. Wpisom stosunkowym będą więc podlegać decyzje, które kreują obowiązek zapłaty konkretnej kwoty.

Jak przypomniał NSA, takiego bezpośredniego związku nie będzie np. w przypadku spraw o stwierdzenie nieważności decyzji. W takich sytuacjach spór dotyczy tego, czy istnieją przesłanki do stwierdzenia nieważności, a nie sama kwota podatku. Podobnie jest w przypadku postępowania o umorzenie zaległości podatkowej. W przypadku sporu chodzi o sprawdzenie, czy istnieją przesłanki do umorzenia i czy organ nie przekroczył granic uznania administracyjnego. Podatnik nie ma już możliwości kwestionowania samego podatku. Jak podkreślił NSA, dla rodzaju wpisu decydujący jest bezpośredni przedmiot decyzji.

Sygn. akt II FPS 2/09