Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wybudowała budynek wraz z podziemnym parkingiem. Część wydzielonych mieszkań sprzedawana była łącznie z prawem do korzystania z miejsca parkingowego. Prawo to jest integralnie związane z prawem własności lokalu.

W związku z niejedno- litą praktyką opodatkowania sprzedaży lokali wraz z garażami stosowaną przez firmy budowlane wystąpiła o interpretację indywidualną.

Zdaniem podatnika cała sprzedaż powinna być opodatkowana jedną 7-proc. stawką VAT właściwą dla lokali mieszkalnych z tego powodu, że miejsca parkingowe stanowią prawo związane z mieszkaniem.

Sporna stawka

W ocenie organu podatkowego sprzedaż ta obejmuje dwie odrębne czynności, z których każda podlega opodatkowaniu inną stawką. Sprzedaż lokalu objęta jest podatkiem w wysokości 7 proc., zaś sprzedaż miejsca na parkingu, jako usługa podlega podatkowi w wysokości 22 proc. W ocenie organów podatkowych do jednej skonsolidowanej czynności można stosować różne stawki.

Spółka, nie zgadzając się z tym stanowiskiem, wniosła skargę na interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. W ocenie podatnika prawo do miejsca na parkingu powinno być traktowane jako element dostawy związanej ze sprzedażą lokalu i opodatkowane jednolitą 7-proc. stawką. Sąd uznał, że skarga jest zasadna. Podkreślił, że tego typu sprzedaż rodzi określone trudności zarówno na gruncie cywilistyki, jak i prawa podatkowego. W obecnych czasach miejsce na parkingu powinno być uznane, podobnie jak piwnica czy suterena, za część składową lokalu.

Integralna część lokalu

Ustawa o VAT określa stawkę 7-proc. dla obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Parking nie może być uznany za lokal użytkowy i opodatkowany wyższą stawką. Sąd zgodził się z opinią spółki, że transakcja ta powinna być opodatkowana w całości niższą, 7-proc. stawką. Parking jest obecnie integralną częścią lokalu, także stawka powinna być jednolita.

Sygn. akt I SA/Ol 452/09