Podatnik zwrócił się do organu podatkowego o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości zwolnienia z PIT dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Lokal ten został przez niego nabyty w 2006 roku. Środki uzyskane z tej transakcji przeznaczył na budowę domu jednorodzinnego na dzierżawionej działce. Wcześniej złożył w urzędzie skarbowym oświadczenie dotyczące wykorzystania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w celu skorzystania z ulgi mieszkaniowej z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o PIT.

Następnie zwrócił się o wydanie interpretacji indywidualnej, czy może skorzystać ze zwolnienia od podatku i nie płacić od uzyskanego przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, zryczałtowanego 10-proc. podatku. Dyrektor izby skarbowej uznał, iż wnioskodawca jako dzierżawca nie może skorzystać ze zwolnienia z PIT. Sprawa trafiła do WSA w Olsztynie.

Sąd oddalił skargę. Przytoczył treść art. 21 ust. 16 ustawy o PIT w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r., zgodnie z którym przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takim prawie. Tymczasem skarżący w momencie ponoszenia wydatków nie miał prawa własności do gruntów, na którym został wzniesiony budynek mieszkalny.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o PIT wynika, że warunkiem zwolnienia jest wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na budowę własnego budynku mieszkalnego. Nie spełnił on zatem ustawowych przesłanek do zwolnienia. Doszło do dokonania nakładów na cudzej rzeczy.

Zgodnie z zasadą superficies solo cedit, wszystko, co zostało na gruncie wzniesione lub zasadzone, staje się własnością właściciela gruntu, bez względu na to, kto tego dokonał. Zasada ta obowiązuje przy tym bez względu na wartość wzniesionych budowli lub innych urządzeń, nawet jeśli przekraczają one wartość zajętego gruntu.

Sygn. akt I SA/Ol 506/08