ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, która domagała się uznania za koszty wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego. Sąd nie zgodził się, że takie wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych spółki. Nie są to ani koszty bezpośrednie, ani pośrednie prowadzenia działalności.

Sąd zgodził się, że w sprawie istotne znaczenie ma art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią do przychodów nie zalicza się m.in. przychodów otrzymanych na powiększenie kapitału zakładowego. W ocenie NSA ustawodawca konsekwentnie przyjmuje, że w przypadku przychodu neutralnego podatkowo również jego koszty uzyskania nie mogą być uwzględniane przy obliczaniu dochodu.

Sąd zauważył też, że kosztem pośrednim może być tylko taki wydatek, którego nie można przypisać do konkretnego przychodu. W przypadku podatniczki przychodem tym jest jednak aport, zwiększający jej majątek. Dopiero więc jego wniesienie (tj. dokapitalizowanie spółki) przyczynić się mogło do zwiększenia przychodów, ich pozyskania czy zachowania ich źródła.

Wyrok dotyczy interpretacji podatkowej. Spółka dokonała podwyższenia kapitału w zamian za wkład niepieniężny (aport). Jej zdaniem wydatki w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych, taksy notarialnej oraz VAT, a także koszty opłat sądowych są kosztami uzyskania przychodu. Spółka poniosła je w celu pozyskania składników majątkowych, które zostaną wykorzystane w jej działalności.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 217/08